نرم افزار بازرگانی سپیدار

نرم افزار بازرگانی سپیدار

سپیدار مجموعه ای از نرم افزار هایی است که در زمینه فعالیت های بازرگانی و تولیدی و خدماتی و پیمانکاری و پخش مویرگی از آن استفاده می شود . 

برای خرید نرم افزار بازرگانی سپیدار شما حداقل به چهار سیستم اصلی بازرگانی ( حسابداری ، دریافت و پرداخت ، تامین کنندگان و انبار بازرگانی و مشتریان و فروش ) نیاز دارید . حال شما ممکن است بر اساس نیاز های سازمان خود ، به سیستم ها یا زیر سیستم های دیگری نیز نیاز داشته باشید .

سیستم های ضروری مورد نیاز برای فعالیت های بازرگانی : 

سیستم هایی که در صورت نیاز به چهار ماژول اصلی سپیدار بازرگانی اضافه خواهند شد :

زیر سیستم هایی که بر حسب نیاز به نرم افزار بازرگانی سپیدار اضافه خواهند شد :