آشنایی با نرم افزار سپیدار

آشنایی با نرم افزار سپیدار

در صورتی که قصد خرید نرم افزار سپیدار را دارید با تماشای فیلم های زیر میتوانید با امکانات و سیستم های مختلف سپیدار آشنا شده و برای خرید نرم افزار ، بهتر تصمیم گیری کنید .

آشنایی با نرم افزار سپیدار ( حسابداری پایه ) : 

آشنایی نرم افزار سپیدار ( سیستم دریافت و پرداخت ) : 

آشنایی با سیستم تامین کنندگان و انبار سپیدار : 

آشنایی با سیستم مشتریان و فروش سپیدار : 

آشنایی با سیستم دارایی ثابت سپیدار : 

آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد سپیدار : 

آشنایی با سیستم پیمانکاری سپیدار : 

آشنایی با سیستم پخش مویرگی سپیدار :